Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Článok 1 Základné ustanovenia.

Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri ich riešení. Týka sa tovaru a služieb, ktoré predávajúci predal spotrebiteľom. Pri reklamáciách sa postupuje podľa Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, ktoré ich menia a doplnkov, ktoré ich menia a doplňujú a predpisov vydaných na jeho realizáciu.

Článok 2 Právo zákazníka na reklamáciu.

Ak boli zákazníkovi poskytnuté služby nižšej kvality, alebo nižšieho rozsahu ako to bolo vopred dohodnuté, alebo ako je obvyklé, vzniká zákazníkovi právo na reklamáciu.

Článok 3 Uplatnenie reklamácie.

Ak zákazník zistí dôvody a skutočnosti, ktoré môžu byť predmetom reklamácie, je povinný uplatniť prípadnú reklamáciu ihneď bez zbytočného odkladu u obsluhy na prevádzke, kde mu bola služba poskytnutá. Pri reklamácií zákazník predloží doklad o poskytnutí služby, tovaru (doklad z registračnej pokladne, faktúra). Ak to povaha reklamovanej služby vyžaduje, je potrebné, aby zákazník pri uplatňovaní reklamácie predložil aj vec, ktorej chybu vytýka. Zodpovedný zamestnanec je povinný po starostlivom preskúmaní rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď, alebo v zložitejších prípadoch do 3 dní.

Článok 4 Chyby odstrániteľné.

Ak nie je dodržaná správna akosť, hmotnosť, teplota, miera, cena, má zákazník právo požiadať o bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby. Reklamáciu v týchto prípadoch uplatňuje zákazník pred prvým ochutnaním nápoja, jedla, alebo po jeho ochutnaní (t.j. že by nemalo byť skonzumované viac ako ¼ porcie z jedla, nápoja a pod.) v závislosti od reklamovanej chyby.

Článok 5 Chyby neodstrániteľné.

Ak nie je možné odstrániť chybu na jedlách a nápojoch, zákazník má právo na kompletnú výmenu jedla, nápoja a pod. alebo na vrátenie zaplatenej ceny.

Článok 6 Lehota na uplatnenie reklamácie.

Zákazník je povinný reklamáciu uplatniť ihneď, bez zbytočného odkladu. Ak sa tak nestane, právo na reklamáciu zaniká.

Článok 7 Spoluúčasť zákazníka na vybavovaní reklamácie.

Zákazník je povinný osobne sa zúčastniť vybavenia reklamácie, je povinný poskytnúť objektívne informácie týkajúce sa poskytnutie služby, tovaru.

Článok 8 Záverečné ustanovenia.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.1.2024

 

Otázky a odpovede, príklady

 

Prípad č. 1 :  

Zákazník si objednal jedlo telefonicky, bistro.sk, wolt alebo inú aplikáciu.

Situácia :

Jedlo prišlo, bolo trošku chladnejšie, hranolky boli mäkšie, menej chrumkavé

Vysvetlenie a riešenie :

Nie je dôvod na reklamáciu, nakoľko zákazník si musí byť vedomí, že pri doručovaní jedla logicky jeho kvalita klesá. Pre maximálny úžitok z produktov odporúčame osobnú návštevu prevádzky.

Prípad č. 2 :

Zákazník si objednal jedlo telefonicky, bistro.sk, wolt alebo inú aplikáciu.

Situácia :

Jedlo prišlo, bolo úplne vychladnuté, hranolky boli rozmočené a aj žemľa

Vysvetlenie a riešenie :

V danom prípade je evidentné že došlo k zhoršeniu kvality zo strany dodávateľa a to buď neskorím vývozom jedla alebo príliš skorou prípravou a kuriér meškal.

V danom prípade je zákazník povinný ihneď uplatniť reklamáciu u kuriéra, alebo max do 10. minút  od prevzatia tovaru telefonicky na prevádzku a využiť k tomu všetky možné dostupné komunikačné prostriedky aby prevádzka mohla konať. To znamená buď použiť facebook messenger, whatsapp +421 950 553 561. Zákazník musí poslať fotky ako ten produkt vyzerá a zachovať aspoň ¾ jeho obsahu.

Samozrejmosťou bude výmena daného produktu na náklady predávajúceho. Ak zákazník nechce predmetný produkt tak mu budú vrátené peniaze v hotovosti ale musí odovzdať nespotrebovaný produkt späť.

 

 

Prípad č. 3 :

Jedlo prišlo na pohľad úplne v poriadku, ale chuťovo nebol prijateľný prípadne zapáchal resp. zákazník našiel cudzí predmet v produkte.

Vysvetlenie a riešenie :

1.      V prípade „zlej chuti“ – je potrebné si uvedomiť, že každý človek je individuálny a teda každému nemusí to isté chutiť. Tento prípad nie je dôvodom na reklamáciu ale odporúčame nabudúce skúsiť niečo iné.

2.      V prípade „zápachu“ – v danej situácií je potrebné jedlo priniesť späť na prevádzku resp. odovzdať kuriérovi, ale aj tu upozorňujeme, že každé jedlo má svoj špecifický pach a teda reklamácia musí byť opodstatnená. Tak ako v prípade vyššie, každý človek je iný a teda pach v každom prípade neznamená ešte zhoršenú kvalitu jedla

3.      V prípade nálezu „cudzieho telesa“ v produkte, je zákazník ihneď povinný uplatniť reklamáciu a to cca do 10min od prevzatia produktu a je povinný to podložiť aj fotodokumentáciou a zaslať cez dostupné komunikačné prostriedky : whatsapp, messenger, telefon. V danom a opodstatnenom prípade bude produkt bezplatne vymenený prípadne vrátené peniaze (vrátanie peňazí sa uskutoční pri vrátení zlého produktu).

Kde nás nájdete

Navigovať